10 klasės kalbėjimai

spausk čia

12 klasės kalbėjimai

spausk čia
2017

Pasirinkite potemę


181

Darbo poetizavimas K.Donelaičio ir V.Kudirkos kūryboje.

180

Gamta H.Radausko poezijoje.

179

Koks Lietuvos vaizdinys atsiveria Renesanso literatūroje?

178

Žmogaus santykis su tėvyne Lietuvos literatūroje

177

Literatūrologas Juozas Stonys teigia: „Kai literatūrai ima rūpėti žmogaus vidaus pasaulio savitumas, ji negali moralizuodama skirstyti veikėjų vien į gerus ar blogus, negali pasaulyje matyti vien šviesių ir tamsių spalvų derinius“. Pagrįskite šį teiginį, remdamiesi lietuvių literatūra

176

Renesanso epochos ir šių dienų žmogaus pasaulėžiūros skirtumai ir panašumai

175

Ar galima dėti lygybės ženklą tarp autoriaus biografijos ir ja paremto kūrinio?

174

Atsakomybės ir pareigos tema lietuvių literatūroje

173

„Teksto gelmėje visada slypi gyvenimo realybė, o galutinis interpretacijos tikslas – atrasti kūrinyje save, apmąstyti savo buvimo prasmę. Jei kūrinyje neradai savo buvimo tiesos – arba tu to kūrinio nesuvokei, arba tai ne kūrinys,“ – teigia literatūrologas R.Tamošaitis. Kurie kūriniai (kuris kūrinys) jums atvėrė buvimo tiesą, kaip padėjo suvokti save ir savo egzistencijos prasmę?

172

Žmogaus prigimties vertinimas literatūroje

171

Emigranto likimas A.Škėmos „Baltoje drobulėje“ ir M.Ivaškevičiaus „Išvaryme“.

170

Žmogus – istorijos kūrėjas ar istorijos auka?

169

Moters dvasinės stiprybės jėga S.Nėries ir J.Vaičiūnaitės poezijoje.

168

Egzistenciniai klausimai V.Mačernio kūryboje.

167

Istorijos tema Just.Marcinkevičiaus dramose.

166

Meilės poetizavimas S.Nėries poezijoje.

165

Kasdienybės poetizavimas H.Radausko poezijoje.

164

Kokias vertybes gina J.Apučio novelių pasakotojas?

163

Kaip literatūra vaizduoja kintančius gamtos ir žmogaus ryšius?

162

Rašytojas kalba ir kaip savo kartos atstovas. Pagrįskite, pasiremdami pasirinktų autorių kūryba.

161

Laiko tėkmės išgyvenimas lyrikoje

160

Pasakotojas – išskirtinė kūrinio figūra. Pasirinkite kelis kūrinius ir apibūdinkite, kokie bruožai būdingi jų pasakotojui.

159

Kenčiančio ir nelaimingo žmogaus vaizdavimas lietuvių realistų prozoje

158

Praradimas – katastrofų laikotarpio rašytojų kūrybinio įkvėpimo šaltinis.

157

Ar šiandien tebėra aktuali ir įdomi sovietmečiu kūrusių lietuvių rašytojų kūryba?

156

Daujotytė yra pastebėjusi, kad moterų sukurta literatūra atskleidžia tą patį žmogaus gyvenimą, bet atskleidžia kitaip, atkreipia dėmesį į tai, kas vyrų apeinama, nepastebima – t.y. moterų paveikslai. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

155

Praeities autoriai kalba apie amžinus dalykus – žmogaus pašaukimą šioje žemėje, jo buvimo prasmę. Pagrįskite šį teiginį remdamiesi senosios literatūros pavyzdžiais.

154

1930 m. buvo atlikta moksleivių apklausa. Į klausimą („Į kokį mirusįjį ar dar gyvenantį asmenį norėtum būti panašus ir kodėl?“) dauguma jaunimo atsakė taip: pirmą vietą skyrė Vytautui Didžiajam, paskui J.Basanavičiui, V. Kudirkai, Vaižgantui… Kaip Jums atrodo, kas nulėmė tokius mokinių atsakymus? / O kaip į šį klausimą atsakytų šių dienų moksleiviai? Kodėl?

153

,,Kančia prapuolusios būties žadintoja (Maceina)“ . Ką apie tai manote? Pagrįskite savo požiūrį lietuvių literatūros kūriniais.

152

Gyventi sau ar dėl kitų: ką ir kodėl dažniausiai renkasi žmogus? Pagrįskite savo požiūrį literatūros pavyzdžiais.

151

Dažnai atrodo, kad šiuolaikinę literatūrą skaityti sudėtingiau negu senuosius klasikus, sakoma, kad jai reikia ypatingo pasirengimo. Pritarkite arba paneikite šį požiūrį, pateikite pavyzdžių.

150

Žmogaus pasirinkimo tema lietuvių literatūroje.

149

Ko šiuolaikinį žmogų moko literatūra?

148

Žmogaus praradimai ir atramos dūžtančiame pasaulyje

147

Asmeninės dramos atspindžiai Salomėjos Neries kūryboje.

146

Šeimos vertybės XX.a lietuvių literatūroje

145

Gyvenimo prasmės paieškos lietuvių literatūroje

144

Kūrybos ir kūrėjo išaukštinimas lietuvių literatūroje.

143

Autobiografiškumas lietuvių literatūroje.

142

Kokiomis spalvomis būtų galima nudažyti vaiko pasaulį ? Atsakymą pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais.

141

Ar literatūra ugdo žmogaus moralę? Remkitės 2-3 lietuvių rašytojų kūryba.

140

Kas lemia stojišką žmogaus laikyseną grėsmės akivaizdoje (prievartos pasaulyje).

139

Skaudžios žmogaus patirties vaizdavimas katastrofų laikotarpio literatūroje.

138

Neoromantizmo apraiškos lietuvių literatūroje.

137

Žmogaus vidiniai konfliktai XX amžiaus lietuvių literatūroje.

136

Ar verta išsižadėti įsitikinimų ? Patvirtinkite arba paneikite šią mintį.

135

“Žmogus yra sukurtas pasaulio grožiui ir gerumui”. Paneikite arba pagrįskite šią mintį.

134

Dvilypės asmenybės XX a. vidurio lietuvių literatūroje.

133

Ar keičiantis laikams, keičiasi ir tradicinės vertybės?

132

Lietuvių kalbą išsaugoti svarbu, nes ji padeda lietuvių tautai išlikti. Argumentuodami patvirtinkite arba paneikite šią mintį.

131

Vaiko pasaulis lietuvių literatūroje

130

Ar kaltės jausmas – dvasinio tobulėjimo veiksnys? Remdamiesi lietuvių literatūros kūriniais patvirtinkite ar paneikite šį teiginį.

129

Gyvenimo prasmė atrandama įvairiose situacijose. Remdamiesi pavyzdžiais iš literatūros, papasakokite, kur rašytojai dažniausiai atranda gyvenimo prasmę.

128

Šiuolaikinis žmogaus dvasinės paspirties šaltinis lietuvių literatūroje.

127

Lietuvių kalbą išsaugoti svarbu, nes ji padeda lietuvių tautai išlikti. Argumentuodami patvirtinkite arba paneikite šią mintį.

126

Kuo tautos praeitis svarbi ateičiai?

125

Kitoks žmogus lietuvių literatūroje.

124

Pareiga – viena iš svarbiausių vertybių lietuvių literatūroje.

123

Vertybės, atsiskleidžiančios katastrofų literatūroje.

122

Meilės tema lietuvių literatūroje

121

Karo tema lietuvių literatūroje. Argumentuotai remdamiesi konkrečiais įvairių laikotarpių pavyzdžiais,papasakokite, kaip apie karą kalbama lietuvių literatūroje.

120

Vidinių žmogaus išgyvenimų vaizdavimas lietuvių literatūroje.

119

Kaip aprašoma asmenybės laikysena ribinėse situacijose lietuvių literatūroje?

118

Žmogus ir tauta lietuvių poezijoje.

117

Tėvų įtaka vaikų gyvenime.

116

Moters likimas lietuvių literatūroje.

115

Moterys ir gyvenimo dramos lietuvių literatūroje

114

Tėvynės ir žmogaus santykis lietuvių literatūroje.

113

Sovietmečio kritika moderniojoje lietuvių literatūroje.

112

Meniškos prigimties žmogus XIX-XX amžiaus lietuvių literatūroje.

111

Dvilypė žmogaus asmenybė lietuvių literatūroje

110

Gaivališka prigimtis lietuvių literatūroje.

109

Ar įmanoma išlikti žmogumi nežmoniškomis sąlygomis?

108

Individo maištas lietuvių literatūroje.

107

Moters paveikslas lietuvių literatūroje.

106

Lietuvos Vedliai į nepriklausomybę.

105

Įsimintiniausi lietuvių personažai.

104

Našlaitystės motyvai lietuvių literatūroje ir Salomėjos Nėries lyrikoje.

103

Kokios išminties galima pasisemti iš tautosakos ? Argumentuokite.

102

Gimtųjų namų praradimo tema lietuvių literatūroje.

101

Meilės istorijos vaizduojamos lietuvių literatūroje

100

Tautosakos motyvai lietuvių literatūroje.

99

Pavasario tema lietuvių literatūroje.

98

Praradimas – katastrofų laikotarpio rašytojų kūrybinio įkvėpimo šaltinis.

97

Kančia kaip dvasios išbandymas ribinėse situacijose. Pagrįskite lietuvių literatūros kūriniais.

96

Kario paveikslas lietuvių literatūroje.

95

Žmogus ir dievas neoromantinėje literatūroje.

94

Moters vertybės atskleidžiamos lietuvių literatūroje.

93

Kokias vertybes iškelia lietuvių literatūra?

92

Meilė- įkvėpimo šaltinis lietuvių literatūroje.

91

Dvaro vaizdavimas lietuvių literatūroje.

90

Moterų kurtos literatūros savitumas

89

Didžiausias novatorius lietuvių literatūroje.

88

Ar didžiausia teisėja – sąžinė?

87

Dvasinės stiprybės išbandymai lietuvių literatūros kūriniuose.

86

Patriarchas lietuvių literatūroje.

85

Kokį poveikį žmogui padarė sovietų ideologija?

84

Meilė – pagrindinė laimės sąlyga. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

83

Kuo įdomi J. Biliūno, J.Tumo – Vaižganto, A. Škėmos proza? Ką šių rašytojų kūryba mums kalba apie gyvenimą?

82

M.Katiliškio stiliaus ypatybės

81

Ką apie laimingą žmogų kalba lietuvių literatūra?

80

Ar žmogus gali pasikeisti ?

79

Gamta Lietuvių literatūroje.

78

Ar iš tiesų didžiausias žmogaus troškimas – būti įvertintam? Pasamprotaukite remdamiesi kultūrine ir literatūrine patirtimi.

77

Mylintis žmogus XXa. literatūroje.

76

Kaimo žmogus lietuvių literatūroje.

75

Maišto, kaip žmogaus tobulinimo variklio, vaizdavimas lietuvių literatūroje.

74

Patriotizmas lietuvių Literatūroje.

73

Dorovės tema lietuvių literatūroje.

72

Antano Baranausko kūrybos stiliaus ypatybės.

71

Pasirinkimo problema lietuvių literatūroje.

70

Tarpukario 20-metis – lietuvių literatūros aukso amžius

69

Lietuvių inteligentų likimas XX a. vidurio okupacijų laikotarpiu.

68

Individo brandos kelias Vinco Mikolaičio-Putino „Altorių šešėly“.

67

Ką Lietuvos kūrėjams reiškia būti lietuvių?

66

Justino Marcinkevičiaus kūrybos stiliaus ypatybės.

65

Žmogaus siekio kurti tobulesnį pasaulį išaukštinimas lietuvių literatūroje.

64

Kas turėtų būti tikrasis žmogaus poelgių vertintojas: visuomenė, sąžinė ar Dievas?

63

Gamtos ir žmogaus ryšys lietuvių literatūroje.

62

Tėvynės tema lietuvių literatūroje.

61

Žmogaus vertybės lietuvių literatūroje.

60

Šatrijos raganos kūrybos stiliaus ypatybės.

59

Kokie idealai ginami lietuvių literatūroje?

58

Besiaukojančių žmonių paveikslai lietuvių literatūroje

57

Pagoniškojo ir krikščioniškojo tikėjimo sankirtos.

56

Tėvo paveikslas lietuvių literatūroje.

55

Lietuvių literatūros kūrėjai – dvasininkai.

54

Tikėjimo svarba senosios lietuvių literatūros tekstuose.

53

Žmogaus pastangos pasipriešinti blogiui istorinių įvykių fone.

52

Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karo įtaka lietuvių rašytojų kūrybai.

51

Namai ir benamystė XXa. vidurio poezijoje.

50

Garbės samprata lietuvių literatūroje.

49

Vyro paveikslas lietuvių literatūroje.

48

Kaip išlikti žmogumi kritinėmis situacijomis?

47

Tauta istorijoje ir literatūroje. Pasirinkite 3 autorius ir aptarkite tautos likimą istoriniu ir literatūriniu aspektais.

46

Žmonių ryšio svarba lietuvių novelistikoje. Remdamiesi skaitytais kūriniais, aptarkite, kuo novelių veikėjai įdomus šiuolaikiniam skaitytojui.

45

Už ką atsakingas žmogus?

44

Istorijos atspindžiai lietuvių literatūroje.

43

Žmogaus prigimties vertinimas literatūroje.

42

Žmogiškumo ir smurto akistatos situacijos 20 amžiaus Lietuvių prozoje.

41

Moters vaizdavimas XX amžiaus lietuvių literatūroje.

40

Tautinės tapatybės ženklai lietuviu literatūroje.

39

Prisiminimų svarba literatūroje.

38

Moters įtaka vyrui lietuvių literatūroje.

37

Kam žmogui duota kalba? Argumentuotai paaiškinkite remdamiesi kultūrine ir literatūrine patirtimi.

36

Asmeninės laisvės problema lietuviu literatūroje.

35

Praradimas kaip kūrinio įkvėpimo šaltinis.

34

Kokį poveikį kultūrai ir visuomenei daro kryptingai veikianti asmenybė?

33

Tėvynės meilės tema lietuvių literatūroje.

32

Ar literatūra padeda pažinti pasaulį ir save?

31

Menininko paveikslas lietuvių literatūroje.

30

Skaudūs išgyvenimai lietuvių literaturoje.

29

Kaip gyvenimo išbandymai pakeičia žmogų?

28

Krikščioniškoji etika Lietuvos Literatūroje.

27

Praradimas kaip kūrybinio įkvėpimo šaltinis.

26

Kiekvienas individas privalėtų bent vieną poetą pažinti nuo pirmo iki paskutinio lapo: jei ne kaip vadovą po pasaulį, tai kaip kalbos matą“ (Josifas Brodskis). Kurį poetą jūs norėtumėte pažinti nuo pirmo iki paskutinio lapo? Kodėl? Pagrįskite savo mintis konkrečiais pavyzdžiais.

25

Koks žmogus vaizduojamas skirtingų epochų literatūroje?

24

Nereikalingo žmogaus drama Jurgio Savickio kūryboje.

23

Žemdirbiška pasaulėjautos tema K. Donelaičio ir Vaižganto kūryboje.

22

Kas trukdo žmogui būti laisvam?

21

Kuriuos lietuvių autorių kūrinius galima vadinti liūdnomis istorijomis?

20

Kaip lietuvių rašytojai apibūdina meilę?

19

Apie kokias vertybes kalbama lietuvių literatūroje?

18

Ar literatūrą galima vadinti istorinės patirties liudytoja?

17

Lietuviškoji tematika A. Mickevičiaus kūryboje.

16

Aukštosios būties akimirkos lietuvių literatūroje.

15

Doro žmogaus samprata lietuvių literatūroje.

14

Ar literatūros ekranizacijos ir inscenizacijos padeda suprasti kūrinį?

13

Gamtos vaizdavimas Lietuvių literatūroje

12

Savęs ieškojimas Lietuvių literatūroje.

11

Tobulo pasaulio samprata literatūroje.

10

Žmogaus ir tėvynės tema literatūroje.

9

Tėvynės tema egzodo poezijoje.

8

Lietuvos ir lietuvio įvaizdis lietuvių literatūroje

7

Kokias problemas kelia ir sprendžia lietuvių literatūra?

6

Baudžiavos vaizdavimas lietuvių literatūroje.

5

Meilės samprata lietuvių literatūroje.

4

Gailestingumas lietuvių literatūroje.

3

Laisvės ir prievartos tema lietuvių literatūroje.

2

Antanas Škėma – vienas ryškiausių egzodo rašytojų.

1

Žydų kultūros vaizdavimas lietuvių literatūroje.

Kodėl verta pirkti iš kalbejimotemos.lt?

  • Kalbėjimų rašyme turime 8-ių metų patirtį.
  • Visiems kalbėjimams yra paruošti išplėstiniai planai, skaidrės (pateiktys), galimi egzaminavimo klausimai bei informaciniai šaltiniai.
  • Gausite visokeriopą pagalbą ir konsultacijas, kaip reiktų elgtis viešojo kalbėjimo metu.
  • Visi kalbėjimai yra pakartotinai patikrinami profesionalaus redaktoriaus!

Naujausi atsiliepimai